Energetyka OZE kogeneracja Kancelaria AT LAW 

Energetyka OZE kogeneracja – Kancelaria AT LAW pozostają od lat zasadniczym obszarem naszej specjalizacji. Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorach energetyki oraz surowców naturalnych. W branży energetycznej doradzamy zarówno w zakresie energetyki tradycyjnej, jak i odnawialnych źródeł energii.

Odnawialne Źródła Energii

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorze OZE. W zespole Kancelarii znajdują się prawnicy doświadczeni we współpracy ze Spółkami Skarbu Państwa z sektora energetycznego a także największymi deweloperami farm wiatrowych działającymi na terenie Polski. Obsługiwaliśmy kompleksowo przygotowanie projektów budowy farm wiatrowych w Polsce (ponad 1000 MW). Asystowaliśmy przy budowie / wdrażaniu projektów OZE, a także przy sprzedaży takich projektów kluczowym spółkom energetycznym. Kancelaria uczestniczy w organizacji projektów wykorzystujących najnowsze regulacje prawa OZE, w tym nowe możliwości pozyskiwania wsparcia oraz nowe formy działania (klastry, spółdzielnie energetyczne). Dzięki bieżącej praktyce świadczenia usług prawnych dla najbardziej wymagających klientów w sektorze energetyki, każdego dnia poznajemy najnowsze regulacje prawne i najkorzystniejsze konstrukcje biznesowe.

Dzielimy się nasza wiedzą w ramach:

Doświadczenie w ramach Energetyka OZE kogeneracja Kancelaria AT LAW obejmuje m.in.:

 • Świadczenie doradztwa prawnego w procedurze uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną;
 • Świadczenie doradztwa prawnego w procedurze przygotowania do uzyskania promesy koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej;
 • Świadczenie doradztwa prawnego w trakcie realizacji budowy farm elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych, w tym w szczególności w zakresie montażu i dostawy turbin i ogniw;
 • Reprezentowanie klientów przy zawarciu i wykonywaniu kontraktów na przygotowanie projektów budowlanych umożliwiających uzyskanie pozwoleń na budowę farm elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych;
 • świadczenie usług doradztwa prawnego przy transakcjach nabycia projektów farm elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych (asset deal oraz share deal);
 • bieżąca obsługa prawna klientów – doradztwo prawne w zakresie rozwijania projektów budowy farm elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych oraz biogazowni, w tym:
 • doradztwo prawne w procesie weryfikacji projektów budowy farm elektrowni wiatrowych i fotowoltaicznych nabywanych przez klienta;
 • doradztwo prawne w zakresie umów przyłączeniowych,
 • doradztwo prawne w zakresie umów z wykonawcami,
 • doradztwo prawne w zakresie procedur administracyjnych dotyczących uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • doradztwo prawne w zakresie procedur administracyjnych dotyczących uchwalania aktów prawa miejscowego,
 • reprezentacja przed sądami i organami administracji,
 • Audyty prawne projektów farm elektrowni wiatrowych, farm elektrowni fotowoltaicznej, biogazowni;
 • Audyty prawne w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego, OZE oraz ustaw i aktów wykonawczych powiązanych;
 • Świadczenie usług doradztwa prawnego przy transakcjach dotyczących nabycia instalacji służących do odgazowania składowisk odpadów oraz wykorzystania gazu składowiskowego do wytwarzania energii elektrycznej;
 • Świadczenie usług doradztwa prawnego w ramach przygotowania oraz udziału projektów w aukcjach na sprzedaż energii wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii;
 • Doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych;
 • Obsługa prawna przy negocjowaniu, projektowaniu oraz implementacji umów o przyłączenie do sieci, a także przy handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia.

ESCO

Jesteśmy ekspertami w pełnozakresowej obsłudze projektów energetycznych w branży ESCO. Specjalizujemy się w obsłudze procesu zamówień publicznych dotyczących projektów ESCO, także w formule PPP. Podczas wieloletniej praktyki braliśmy udział w pozyskaniu i wykonaniu takich projektów, a także reprezentowaliśmy naszych klientów w sporach wynikających z ich realizacji. W ramach bieżącej, stałej obsługi prawnej doradzamy jednej z największych na Polskim rynku spółce z branży ESCO. Kancelaria uczestniczy w organizacji projektów, wykorzystujących najnowsze regulacje prawa energetycznego / OZE, w tym nowe możliwości pozyskiwania wsparcia oraz nowe formy działania (klastry, spółdzielnie energetyczne).

Wśród świadczonych przez nas usług znajdują się m.in.:

» pełne wsparcie prawne na każdym etapie rozwijania projektów budowy instalacji energetyki konwencjonalnej oraz OZE – w szczególności przeprowadzenie procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej oraz pozwolenia na budowę;
» wsparcie prawne w trakcie realizacji nowych inwestycji oraz podczas ich modernizacji;
» doradztwo regulacyjne – w szczególności podczas postępowań taryfowych, koncesyjnych oraz dotyczących odmowy zawarcia umów energetycznych, a także podczas innych postępowań, m.in. przed prezesem URE, ministrem gospodarki, ministrem środowiska i innymi organami regulacyjnymi;
» audyty prawne w zakresie stosowania przepisów prawa energetycznego, OZE oraz ustaw i aktów wykonawczych powiązanych;
» obsługa prawna przy negocjowaniu, projektowaniu oraz implementacji umów o przyłączenie do sieci, a także przy handlu uprawnieniami do emisji i prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia;
» doradztwo restrukturyzacyjne dla firm energetycznych;
» zabezpieczenie pozycji kontraktowych Klientów przy transakcjach zawieranych w branży energetycznej;

Współpracujemy ze Spółkami Skarbu Państwa z sektora energetycznego a także największymi deweloperami farm wiatrowych działającymi na terenie Polski. Obsługiwaliśmy kompleksowo przygotowanie projektów budowy farm wiatrowych w Polsce (ponad 1000 MW) a także sprzedaż takich projektów kluczowym spółkom energetycznym.

 • 1
  Audyt projektu

  doradztwo prawne w procesie weryfikacji projektów energetycznych / OZE / CHP realizowanych / nabywanych przez klienta

 • 2
  Rozwój projektu energetycznego

  doradztwo prawne w trakcie realizacji projektów energetycznych / OZE / CHP, m.in. w zakresie uzyskania pozwoleń środowiskowych, budowlanych, a także dostaw i usług

 • 3
  Przeniesienie własności projektu energetycznego

  doradztwo prawne przy transakcjach nabycia projektów energetycznych m.in. farm elektrowni wiatrowych / PV / CHP (asset deal oraz share deal)